Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu personalizowania treści dla odbiorców. Każdy użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej, co spowoduje, że nie będą gromadzone żadne informacje.

Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności, obejmująca również zasady dotyczące korzystania z plików cookies oraz powiadomień w technologii WebPush, odnosi się do wszystkich stron/witryn internetowych należących do PHU Zbigniew Drozd z siedzibą w Legnicy przy ul. Gwiezdnej 8, zamieszczonych w domenie biurorachunkoweaxel.pl lub jej poddomenach.

1. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych użytkowników witryn i stron internetowych oraz klientów Biura AXEL jest PHU Zbigniew Drozd z siedzibą w Legnicy, ul. Gwiezdna 8, 59-220 Legnica. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz w celu kontaktu z administratorem danych osobowych należy kierować na adres: [email protected]

PHU Zbigniew Drozd jako administrator zbiera i przetwarza dane osobowe użytkowników i klientów przestrzegając przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”), jak również przepisów polskiej ustawy o ochronie danych osobowych, aktów wykonawczych do tej ustawy oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002r., nr 144, poz. 1204, ze zm.).

PHU Zbigniew Drozd jako administrator danych osobowych użytkowników i klientów, zbierając i przetwarzając dane osobowe użytkowników i klientów stosuje zasady wynikające z obowiązujących w zakresie ochrony danych osobowych przepisów, tj.:

 • minimalizacji danych osobowych i ograniczenia celu przetwarzania,
 • przetwarzania danych zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty,
 • integralności i poufności przetwarzanych danych osobowych,
 • ograniczenia czasu przetwarzania i przechowywania danych do niezbędnego minimum.

Użytkownik/klient PHU Zbigniew Drozd może być poproszony przez PHU Zbigniew Drozd o podanie w szczególności następujących danych osobowych: imię, nazwisko, adres email, adres korespondencyjny, NIP, numer telefonu.

Podanie danych osobowych przez użytkownika/klienta jest dobrowolne lub może być warunkiem koniecznym do skorzystania z usługi/produktu Biura AXEL, w tym do zawarcia umowy na produkt/usługę Biura AXEL. W takim przypadku konsekwencją braku podania danych osobowych będzie brak możliwości skorzystania z produktu/usługi PHU Zbigniew Drozd

Dane osobowe podawane przez użytkowników przetwarzane są przez PHU Zbigniew Drozd dla celów:

 • zakupu przez użytkownika/klienta produktów i usług PHU Zbigniew Drozd,
 • obsługi użytkownika/klienta w zakresie świadczonych przez PHU Zbigniew Drozd usług,
 • prowadzenia działań marketingowych w zakresie produktów i usług oferowanych przez PHU Zbigniew Drozd,
 • prowadzenia przez PHU Zbigniew Drozd działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa,
 • podejmowania przez PHU Zbigniew Drozd działań związanych z prowadzoną przez PHU Zbigniew Drozd działalnością gospodarczą, w tym działań analitycznych, statystycznych, archiwizacyjnych, jak również dochodzenia ewentualnych roszczeń,
 • wykonanie obowiązków prawnych ciążących na PHU Zbigniew Drozd na mocy powszechnie obowiązujących przepisów.

Podstawami prawnymi przetwarzania przez PHU Zbigniew Drozd danych osobowych użytkowników/klientów są:

 • udzielona przez użytkownika/klienta zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
 • konieczność przetwarzania danych osobowych użytkownika/klienta w związku z wykonaniem zawartej pomiędzy użytkownikiem/klientem a Biura AXEL umowy lub w związku z podjęciem działań przed zawarciem takiej umowy,
 • konieczność przetwarzania danych osobowych użytkownika/klienta z związku z osiągnięciem celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Biura AXEL jako administratora danych,
 • konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Biura AXEL.

PHU Zbigniew Drozd jako administrator danych osobowych wdrożył i stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Komunikacja pomiędzy urządzeniem końcowym użytkownika/klienta a serwerem/serwerami Biura AXEL w przypadku przekazywania danych osobowych jest chroniona poprzez szyfrowanie komunikacji z użyciem protokołu SSL.

Dane osobowe podawane przez użytkowników i klientów Biura AXEL chronione są zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe są przetwarzane i przechowywane na zabezpieczonych serwerach na terytorium UE i nie są przekazywane do państw trzecich, z zastrzeżeniem przypadków, gdy dane te mogą być przekazywane do państw trzecich w związku ze współpracą pomiędzy Biura AXEL a Google i/lub Facebook (pkt 4 poniżej). Dane nie są przetwarzane przez Biura AXEL w sposób zautomatyzowany i nie są profilowane.

Dane osobowe użytkownika/klienta Biura AXEL (z zastrzeżeniem postanowień pkt 3.1 poniżej) mogą być udostępnianie przez PHU Zbigniew Drozd innym podmiotom wyłącznie w przypadku uzyskania od użytkownika/klienta wyraźnej zgody na udostępnienie, jak również podmiotom upoważnionym do uzyskania tych danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. sąd, prokuratura, Policja).

Dane osobowe podane przez użytkownika/klienta są przetwarzane przez Biura AXEL wyłącznie przez okres korzystania przez tego użytkownika/klienta z usług Biura AXEL (szczegółowe uregulowania w tym zakresie znajdują się w regulaminach i umowach na poszczególne usługi/produkty Biura AXEL), a w przypadku zawarcia pomiędzy użytkownikiem/klientem a Biura AXEL umowy – do czasu zakończenia obowiązywania tej umowy lub do momentu wniesienia sprzeciwu lub cofnięcia zgody przez użytkownika/klienta, o ile była ona podstawą przetwarzania jego danych.

Każdy użytkownik/klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie danych osobowych przez PHU Zbigniew Drozd narusza przepisy o ochronie danych osobowych lub też jego prawa i wolności.

Użytkownikowi/klientowi, który podał Biura AXEL swoje dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W zakresie, w jakim wykorzystanie podanych przez użytkownika/klienta informacji opiera się na udzielonej przez użytkownika/klienta zgodzie, użytkownik/klient ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Administratorem wszelkich danych innych podmiotów, które mają status danych osobowych, a które użytkownik/klient powierza PHU Zbigniew Drozd do przetwarzania jest wyłącznie użytkownik/klient.

Użytkownik/klient powierza Biura AXEL przetwarzanie danych osobowych innych podmiotów w imieniu użytkownika/klienta wyłącznie po zawarciu pomiędzy użytkownikiem/klientem a PHU Zbigniew Drozd, umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

2. Logi systemowe

Każda wizyta użytkownika korzystającego z witryny należącej do PHU Zbigniew Drozd jest automatycznie rejestrowana na serwerze/serwerach Biura AXEL w sposób standardowy w tzw. logach systemowych poprzez zapisywanie danych obejmujących: datę odwiedzin witryny oraz czas pozostawania na witrynie, jak również adres IP komputera, z którego następuje wejście na witrynę. Dane z logów systemowych wykorzystywane są przez PHU Zbigniew Drozd wyłącznie dla celów statystyk odwiedzin witryn internetowych PHU Zbigniew Drozd

3. Pliki cookies Biura AXEL

PHU Zbigniew Drozd w swoich witrynach internetowych wykorzystuje pliki cookies, szczegółowo opisane poniżej. Jeśli korzystacie Państwo z nich bez zmiany ustawień przeglądarki w Waszym urządzeniu, oznacza to, że wyrażacie zgodę na użycie tych plików. W każdym momencie jednak możecie Państwo zmienić ustawienia przeglądarki decydujące o tym użyciu. Poniżej zamieszczamy szczegółowe informacje na ten temat.

Witryny internetowe PHU Zbigniew Drozd wykorzystują pliki cookies (tzw. ciasteczka), które służą identyfikacji przeglądarki, z której korzysta użytkownik podczas korzystania z witryny PHU Zbigniew Drozd Pliki cookies są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez witrynę internetową do urządzenia użytkownika i na nim zapisywane, które następnie serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia. Biura AXEL może wykorzystywać również inne technologie podobne w swojej funkcjonalności do plików cookies. Pliki cookies zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, określoną przez właściciela witryny wartość oraz czas przechowywania na urządzeniu użytkownika. Do stosowanych przez PHU Zbigniew Drozd plików cookies należą co najmniej następujące typy plików cookies:

 • sesyjne, które pozostają na urządzeniu użytkownika do momentu zamknięcia przez niego przeglądarki (usunięcia jej z pamięci operacyjnej urządzenia);
 • trwałe, które pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony przez właściciela witryny lub do momentu ich skasowania przez użytkownika;
 • statystyczne i umożliwiające śledzenie ruchu w na stronach internetowych przy wykorzystaniu usług Google Analytics.

Pliki cookies są powszechnie stosowane przez większość rozbudowanych witryn/stron www, m.in. dla celów poprawy jakości ich działania. Pliki cookies są wykorzystywane w witrynach należących do PHU Zbigniew Drozd przez PHU Zbigniew Drozd wyłącznie do następujących celów:

 • umożliwienie logowania do sekcji chronionych hasłem, przeznaczonych dla wybranych grup użytkowników (np. partnerów handlowych firmy);
 • uzależnienie sposobu prezentacji wybranych elementów witryn od decyzji użytkowników;
 • wyświetlania specjalnych komunikatów informacyjnych i reklamowych;
 • prowadzenia statystyk odwiedzin, czyli pozyskiwania anonimowych danych dotyczących sposobu, w jaki użytkownicy korzystają z witryn;
 • optymalizacji i poprawnego wyświetlania treści zawartych na stronach PHU Zbigniew Drozd

3.1 Pliki cookies podmiotów współpracujących z Biura AXEL

W witrynach internetowych Biura AXEL mogą być zamieszczane również pliki cookies podmiotów trzecich współpracujących z Biura AXEL, tj.:

 • Google Inc. z siedzibą w 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, USA
 • Facebook, z siedzibą: Facebook Ireland, Hanover Reach 5-7, Hanover Quay, Dublin 2, Irlandia
 • Crazy Egg, Inc. z siedzibą w 16220 E. Ridgeview Lane, La Mirada, USA
 • OneSignal, Inc. z siedzibą w 2194 Esperanca Avenue, Santa Clara, USA

PHU Zbigniew Drozd wykorzystuje ich usługi związane z emisją reklam, komunikatów marketingowych, materiałów multimedialnych oraz prowadzeniem i zaawansowaną analizą statystyk odwiedzin witryn Biura AXEL. Wymienione wyżej podmioty współpracujące informują o własnych regulacjach dotyczących polityki prywatności:

Prosimy o zapoznanie się z powyższymi informacjami na temat plików cookies oraz sposobu ich wykorzystywania.

3.2 Wyłączenie plików cookies

Wszystkie nowoczesne przeglądarki pozwalają na kontrolę działania mechanizmu cookies, włącznie z jego całkowitym wyłączeniem. Brak zmiany ustawień przez użytkownika w zakresie plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w urządzeniu końcowym, z którego korzysta użytkownik.

Każdy użytkownik witryny PHU Zbigniew Drozd może w dowolnym momencie zablokować dostęp do plików cookies, tj. dokonać odmowy zapisywania i odczytywania plików cookies na swoim urządzeniu poprzez:

 • wykasowanie plików cookies zapisanych na jego urządzeniu/urządzeniach końcowych przez witrynę PHU Zbigniew Drozd lub
 • brak wyrażenia zgody w przypadku, gdy aplikacja na stronie internetowej zapyta o zgodę na używanie plików cookies lub też
 • zmianę ustawień przeglądarki internetowej.

Aby dokonać zmian ustawień aktualnie używanej przez użytkownika przeglądarki internetowej, konieczne jest zapoznanie się z zasadami dokonywania tych zmian odmiennymi dla każdej z dostępnych przeglądarek. Informacje na temat ustawień cookies w najpopularniejszych przeglądarkach dla komputerów osobistych oraz urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów itp.) dostępne są stronach ich producentów, tj. m.in.:

4. Powiadomienia WebPush

(dotyczy użytkowników przeglądarek Google Chrome i Mozilla Firefox)

Obecni, a także potencjalni klienci i partnerzy Biura AXEL, odwiedzający stronę www.biurorachunkoweaxel.pl, mogą wyrazić zgodę na otrzymywanie treści marketingowych dotyczących oferty programów i usług Biura AXEL z użyciem technologii WebPush (dalej jako powiadomienia), stając się w wyniku wyrażonej zgody subskrybentami powiadomień (dalej jako subskrybenci). Subskrybenci powiadomień będą je otrzymywać także wtedy, gdy nie będą mieli otwartej w przeglądarce (tylko Google Chrome i Mozilla Firefox) żadnej strony Biura AXEL. Powiadomienia wyświetlane są przy prawej krawędzi ekranu, mają tytuł i ikonkę z logo firmy Biura AXEL, opcjonalną krótką informację marketingową Biura AXEL oraz są „klikalne”, tzn. kliknięcie na nie lewym przyciskiem myszy spowoduje otwarcie w nowej zakładce przeglądarki strony ze szczegółową informacją marketingową.

Aby stać się subskrybentem i otrzymywać powiadomienia klient i/lub partner musi, używając przeglądarki współpracującej z technologią WebPush (Google Chrome i Mozilla Firefox), wejść na stronę www.biurorachunkoweaxel.pl i wyrazić zgodę na otrzymywanie powiadomień w oknie, które pojawi się pod paskiem adresu. Ponieważ wygląd okienek, za pomocą których można wyrazić zgodę na otrzymywanie powiadomień, różni się między przeglądarkami, dlatego na końcu niniejszego punktu zamieszczone zostały odnośniki do pomocnych materiałów dla każdej z obsługiwanych przeglądarek.

Otrzymywanie powiadomień może zostać wycofane lub zablokowane przez klienta i/lub partnera w każdej chwili w używanej przez niego przeglądarce. Instrukcja, jak to zrobić, znajduje się w odnośnikach poniżej:

5. Zmiana polityki prywatności

PHU Zbigniew Drozd zastrzega sobie prawo do zmiany w każdym czasie niniejszej Polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej wersji Polityki prywatności na stronach/witrynach internetowych PHU Zbigniew Drozd

Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od 05.07.2018 r.

Witryna stworzona na platformie